Finanse

Indeks płynności ocenia zdolność podmiotu gospodarczego do gromadzenia płynnych środków pieniężnych (gotówki).

Wskaźnik dziennego dyspozycyjnego pieniądza - Wskaźnik ten najlepiej charakteryzuje płynność finansową, gdyż środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe są jedynymi naprawdę w pełni płynnymi aktywami.

Wskaźnik ten obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność jej kierownictwa do kontroli i obniżki kosztów. Wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 50-90 proc.

Wskaźnik ten określa wielkość potencjalnej rezerwy płynnych zasobów, przypadających na odchylenie standardowe. Im większa wartość wskaźnika tym lepsza (wyższa) płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Wielkość wskaźnika pokazuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo zaspokaja swoje zapotrzebowanie na kapitał z własnych źródeł finansowania. Wskaźnik ten obejmuje wszystkie wydatki jakie ponosi firma w swej działalności (inwestycje w środki trwałe, zakupy związane z przyrostem zapasów, wypłata dywidend).

Wskaźniki wystarczalności gotówki informują o stosunku generowanej gotówki z działalności podstawowej do wydatków realizowanych przez podmiot gospodarczy. Wydatki te należy rozumieć w sensie analitycznym, więc poddaje się tu badaniu poszczególne rodzaje wydatków danego podmiotu gospodarczego. 

Wskaźniki wydajności gotówki. Wskaźniki wydajności gotówki ukazują nam, w jakie relacji pozostaje gotówka operacyjna do obrotu i zysku, generowanego przez ten obrót, oraz do majątku przedsiębiorstwa. Stosunek gotówki działalności operacyjnej do aktywów ogółem, bądź tylko aktywów bieżących pokazuje jego stopień sfinansowania z tej gotówki. 

Treasury ratio - Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych - Wskaźnik ten porównuje się ze wskaźnikami poprzednich okresów, gdyż w praktyce nie opracowano wartości wzorcowych. Wartość wzorcowa musi być wypracowana przez dane przedsiębiorstwo, jest ona jego indywidualną, niepowtarzalną cechą wynikającą z warunków funkcjonowania w gospodarce rynkowej.

Wskaźnik upłynnienia środków obrotowych - Wskaźnik ten określa ilość dni potrzebną na zamianę środków obrotowych na gotówkę. Ważne jest aby wskaźnik ten z okresu na okres ulegał poprawie tzn. jego wartość powinna ulegać zmniejszeniu.

Wskaźnik okresu bezpieczeństwa gotówkowego - Wskaźnik ten informuje o okresie w jakim przedsiębiorstwo może działać dzięki swoim "aktualnym" płynnym aktywom, bez korzystania z zasobów następnego okresu.

Ona24.eu - All rights reserved.