Wskaźniki wystarczalności gotówki informują o stosunku generowanej gotówki z działalności podstawowej do wydatków realizowanych przez podmiot gospodarczy. Wydatki te należy rozumieć w sensie analitycznym, więc poddaje się tu badaniu poszczególne rodzaje wydatków danego podmiotu gospodarczego. 

Wskaźniki wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę długu ogółem.

Wskaźnik ten ukazuje zdolność podmiotu gospodarczego do spłaty swoich zobowiązań. Odwrotność tego wskaźnika pokazuje okres czasu w jakim zobowiązania podmiotu mogły być spłacone gotówką, która jest generowana z działalności operacyjnej. 

 Wskaźniki wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę długu ogółem =      Gotówka netto z działalności operacyjnej
 --------------------------------
 Zobowiązania ogółem

 

Wskaźnik wystarczalności dochodu gotówkowego na spłatę długów długoterminowych.

Wskaźnik ten dostarcza nam informacji czy gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej jest wystarczająca do spłaty zobowiązań długoterminowych (dłuższy niż rok).

Wskaźnik wystarczalności dochodu gotówkowego na spłatę   
długów długoterminowych =

 

  Gotówka netto z działalności operacyjnej
 --------------------------------
  Zobowiązania długoterminowe

  

Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki.

Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki stanowią informacje dla kierownictwa danej firmy o zdolności tej firmy do regulowania bieżących wydatków. Wskaźnik ten ukazuje politykę pieniężną danej firmy.
Wartość wzorcowa dlatego wskaźnika wynosi > 1, wartość taka informuje, że podmiot gospodarczy nie musi szukać dodatkowych instrumentów finansowych dla sfinansowania swojej działalności.
Metodą analityczną określania przyczyn kształtowania się tego wskaźnika na danym poziomie jest metoda obliczania wskaźników pomocniczych. Wskaźniki pomocnicze informują nas o poziomie zdolności firmy do płacenia swoich zobowiązań w trzech głównych obszarach "wypływu" gotówki z firmy. Wskaźniki pomocnicze są analitycznym przedstawieniem wskaźnika ogólnej wystarczalności gotówki. 

 Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki =     Gotówka netto z działalności operacyjnej
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 (Spłata zobowiązań długoterminowych + wypłata dywidend + Zakupy majątku trwałego)

  

Wskaźnik spłaty zobowiązań długoterminowych.

  Wskaźnik spłaty zobowiązań długoterminowych =    Roczna spłata zobowiązań długoterminowych
 --------------------------------
 Gotówka netto z działalności operacyjnej

   

Wskaźnik wypłaty dywidendy.

  Wskaźnik wypłaty dywidendy =    Wypłata dywidend
 --------------------------------
 Gotówka netto z działalności operacyjnej

  

Wskaźnik reinwestycji gotówki.

  Wskaźnik reinwestycji gotówki =    Wydatki na zakupy środków trwałych
 --------------------------------
 Gotówka netto z działalności operacyjnej

  

Wskaźnik reinwestycji gotówki operacyjnej.

Wskaźnik ten określa efektywność zatrzymanych zasobów gotówkowych, które zostały zainwestowane w odtworzenie aktywów. Wartość wzorcowa tego wskaźnika wynosi 8 - 10 %.

  Wskaźnik reinwestycji gotówki operacyjnej =    
Środki trwałe+inwestycje+pozostałe aktywa+kapitał obrotowy
 

  

 

Wskaźnik wystarczalności gotówki na zakup środków trwałych.

Wskaźnik wystarczalności gotówki na zakup środków trwałych świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do utrzymania środków trwałych bez poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. Uważa się że środki te powinny pochodzić z amortyzacji i zysku (pominąwszy gotówkę operacyjną, która może być generowana z zaciągniętych kredytów).
W praktyce tu również stosuje się podejście analityczne, badając udział obu źródeł finansowania (amortyzacja, zysk) w gotówce netto. 

  Wskaźnik wystarczalności gotówki na zakup środków trwałych =   Gotówka netto z działalności operacyjnej
 --------------------------------
 Wydatki na środki trwałe

  

Wskaźnik udziału amortyzacji w gotówce operacyjnej.

 Wskaźnik udziału amortyzacji w gotówce operacyjnej =    Amortyzacja
 --------------------------------
 Gotówka netto z działalności operacyjnej

  

Wskaźnik udziału zysku netto w gotówce operacyjnej.

   Wskaźnik udziału zysku netto w gotówce operacyjnej =   Zysk netto
 --------------------------------
 Gotówka netto z działalności operacyjnej

  

 

 

 


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.