Wskaźnik dziennej płynności dyspozycyjnej - Wskaźnik ten określa liczbę dni, w ciągu których firma może działać wydatkując tylko najbardziej płynne aktywa. Ustala się go jako relację płynnych aktywów obejmujących
należności, papiery do obrotu oraz gotówkę do dziennych kosztów pieniężnych.

Wskaźnik dziennej płynności dyspozycyjnej = aktywa płynne / planowane dzienne koszty pieniężne

Mianownik tego ułamka można ustalić z preliminarza wydatków przez podzielenie sumy rocznych pieniężnych kosztów własnych sprzedaży przez 365 dni. Suma ta to planowane koszty własne sprzedaży, pomniejszone o amortyzację. Relacja ta informuje dodatkowo, że rzeczywista płynność wiąże się ściśle z przepływem strumieni pieniężnych, nie zaś z posiadanymi zasobami aktywów obrotowych, które trudno byłoby zamienić na gotówkę, lub byłoby to w ogóle niemożliwe, a przecież dopiero gotówka służy do regulowania zobowiązań.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.