Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności, tzn. mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek wartości aktywów bieżących pomniejszonych o zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe czynne do wartości pasywów bieżących.

wskaźnik szybki płynności (Quick Ratio) = (aktywa bieżące – zapasy) / zobowiązania bieżące 

 

Wartość wskaźnika powinna oscylować wokół 1, w praktyce jest to poziom rzadko spotykany. Dlatego za satysfakcjonujący uważa się poziom od 1 do 1,2. Gdy wskaźnik spada poniżej 1 pojawia się zagrożenie bieżącej zdolności firmy do terminowego regulowania zobowiązań. Według J. Ostaszewskiego wartość wskaźnika należącego do przedziału 0,9-1,0 jest najwłaściwsza. D. Davies twierdzi, że nie istnieje idealny wskaźnik, który mógłby stanowić bazę odniesienia To co dla jednej firmy jest dobre, dla innej jest niedorzeczne. Jest rzeczą oczywistą, że istnieją
przedsiębiorstwa posiadające ten wskaźnik na poziomie poniżej 0,5 i jednocześnie będące w doskonałej kondycji.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.