Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa konieczne jest utrzymanie płynności finansowej. Za pomocą wskaźników płynności finansowej oceniana jest zdolność firmy do uregulowania zobowiązań w wymaganych terminach. Analiza dynamiki ich zmian umożliwia przewidywanie trudności płatniczych przedsiębiorstwa i szybkie podjęcie działań zmierzających do przywrócenia płynności finansowej. Na podstawie ich wzrostu lub spadku możemy ocenić tendencję utrzymująca się w przedsiębiorstwie.

Bezdyskusyjnym jedynie pozostaje fakt, że przedsiębiorstwo posiadające rosnącą tendencję tych wskaźników zapewnia sobie bezpieczeństwo jednak zbyt wysoki ich poziom powoduje utratę możliwości dochodu.

W analizie wskaźnikowej płynności finansowej określić możemy między innymi następujące wskaźniki:

 1. Current Ratio - wskaźnik bieżącej płynności.
 2. Quick Ratio - wskaźnik szybki płynności.
 3. Acid-test ratio - wskaźnik natychmiastowej wymagalności.
 4. Wskaźnik dziennej płynności dyspozycyjnej.
 5. Treasury ratio - Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych.
 6. Wskaźnik dziennego dyspozycyjnego pieniądza.
 7. Wskaźnik okresu bezpieczeństwa gotówkowego.
 8. Wskaźnik upłynnienia środków obrotowych.
 9. Indeks płynności.

Dynamiczne metody pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstwa.


Metody dynamiczne pomiaru płynności finansowej mają charakter wskaźnikowy. Najczęściej wskaźniki te ujmuje się w dwóch grupach:
- wskaźniki wydajności gotówki:

 1. Wskaźnik wydajności gotówkowej Sprzedaży.
 2. Wskaźnik wydajności gotówkowej Zysku.
 3. Wskaźnik wydajności gotówkowej Majątku.
 4. Wskaźnik wydajności gotówkowej Majątku Obrotowego.


- wskaźniki wystarczalności gotówki:

 1. Wskaźniki wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę długu ogółem.
 2. Wskaźnik wystarczalności dochodu gotówkowego na spłatę długów długoterminowych.
 3. Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki.
 4. Wskaźnik spłaty zobowiązań długoterminowych.
 5. Wskaźnik wypłaty dywidendy.
 6. Wskaźnik reinwestycji gotówki.
 7. Wskaźnik reinwestycji gotówki operacyjnej.
 8. Wskaźnik wystarczalności gotówki na zakup środków trwałych.
 9. Wskaźnik udziału amortyzacji w gotówce operacyjnej.
 10. Wskaźnik udziału zysku netto w gotówce operacyjnej.

Oprócz wskaźników opartych na wielkościach rocznych stosuje się również wskaźniki oparte na wielkościach wieloletnich. Cechą charakterystyczną wskaźników płynności finansowej opartych na wielkościach wieloletnich, jest to iż uwalniają one możliwość generowania gotówki operacyjnej od wahań sezonowych.
Zaliczamy do nich:

 1. Wskaźnik wystarczalności (adekwatności) cash flow
 2. Wskaźnik płynności Lambda
 3. Wskaźniki dziennej płynności dyspozycyjnej
 4. Wskaźnik dziennego dyspozycyjnego pieniądza
 5. Wskaźnik okresu bezpieczeństwa gotówkowego
 6. Wskaźnik upłynnienia środków obrotowych

Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.