Artykuł Konferencja „Dotacje z Brukseli” wskaże szansę dla polskiego biznesu i nauki napisany przez dnia 11 październik 2011. Wyszukiwany jest po takich frazach jak: PNO, dotacje, Danuta Hübner.

Ewelina Jelenkowska-Luca

Konferencja firmy PNO „Dotacje z Brukseli” pod patronatem honorowym prof. Danuty Hübner, Ministerstwa Środowiska, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej wskaże szansę dla polskiego biznesu i nauki.

PNO

Unijne pieniądze z funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2007-2013 powoli się kończą, dlatego należy sięgnąć po fundusze wspólnotowe dostępne dla bardziej rozwiniętych gospodarek zjednoczonej Europy. Do tego będą zachęcać zagraniczni eksperci, m.in. Mick van Hattem, ekspert techniczny Komisji Europejskiej, Vincent van den Bosch i Paul van Kooperen, partnerzy zarządzający PNO CEE oraz Roy Pennings, menedżer zespołu dotacji brukselskich PNO.

11 października 2011 w Warszawie odbywa się konferencja zorganizowana przez lidera w pozyskiwaniu środków unijnych międzynarodową firmę PNO. W konferencji uczestniczą reprezentanci zarządów i właściciele firm, dyrektorzy, menedżerowie, prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie, samorządowcy oraz reprezentanci uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Podczas konferencji eksperci z wieloletnim praktycznym doświadczeniem wskażą strategiczne podejście do planowania i wzmacniania innowacyjności w przedsiębiorstwach i będą zachęcać polskie podmioty do skorzystania z szansy jaką oferuje UE w ramach programów wspólnotowych. Eksperci zagraniczni przedstawią najciekawsze programy, 7 Program Ramowy oraz programy pozaramowe w tym: LIFE+, CIP- ECO-INNOVATION, Marco Polo, TEN-T, TEN-E, Eureka, Eurostars. Te cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską konkursy, przeznaczone są w głównej mierze na międzynarodowe projekty i mają na celu m.in. przeciwdziałanie barierom technologicznym oraz rozwój podstaw naukowych i technologicznych przemysłu europejskiego.

Tomasz HoffmannIstotne jest także zwrócenie uwagi na tego rodzaju wsparcie jako uzupełnienie dla funduszy strukturalnych. W dobie wyczerpujących się zasobów funduszy strukturalnych oraz nakierowania dotacji regionalnych na małe projekty, dotacje brukselskie są najatrakcyjniejszą formą wsparcia ambitnych przedsięwzięć zarówno biznesowych jak i naukowych. Ścieżka pozyskania takiego grantu jest nieco inna i przez to może wydawać się trudniejsza. W praktyce aspekty formalne (poza wymogiem przygotowania aplikacji w języku angielskim, ale kolejne formalności załatwiane są w języku polskim) są często dużo mniej wymagające dla beneficjenta niż to jest w przypadku środków krajowych – stwierdza Tomasz J. Hoffmann, dyrektor zarządzający PNO.

Ocena wniosku dokonywana jest na wyższym poziomie merytorycznym niż to się odbywa w przypadku dotacji krajowych. W wielu programach etap takiej oceny  uwzględnia m.in. prezentację projektu przed oceniającymi wraz z dyskusją, a nawet negocjacjami przed wydaniem ostatecznej oceny projektu. Jest to etap, na którym rola doświadczonego doradcy ma szczególne znaczenie, a jego obecność jest mile widziana przez reprezentantów instytucji wdrażającej. Dla beneficjenta, który pozyskał dotację z Brukseli oprócz samej możliwości realizacji projektu ze wsparciem zewnętrznym nie bez znaczenia jest fakt, że jego projekt uzyskuje rangę projektu z areny międzynarodowej i zasłużył na wyróżnienie jako projekt wspierający konkurencyjność całej EU. Można to oczywiście wykorzystać jako unikalny wyróżnik rynkowy w zabiegach o pozyskanie nowych klientów i jako ważny aspekt w budowaniu silnej marki.

Przy znacznym wykorzystaniu środków dostępnych w budżecie na lata 2007-2013 i konieczności większej koncentracji polskich podmiotów na innowacyjności dotacje z Brukseli są doskonałym instrumentem do pozyskania dodatkowych środków finansowych dostępnych do tej pory dla bardziej rozwiniętych gospodarek zjednoczonej Europy – stwierdza poseł RP Andrzej Halicki, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Wśród dużych polskich rynkowych graczy ubieganie się o środki z np. 7PR nie jest popularne, bo nie jest powszechne, prowadzenie przez przemysł badań. Znacznie lepiej radzą sobie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Zwłaszcza dużym zainteresowaniem cieszy się schemat „Badania na rzecz MŚP” i uczestnictwo firm w projekcie Polskich Platform Technologicznych. Polskie podmioty mogłyby uzyskiwać większe dofinansowanie, ale wnioski powinny być lepiej przygotowane, a ubiegający się o dotacje  powinni położyć większy nacisk na aktywność na arenie międzynarodowej.

Anna Dziubczyńska-PytkoKonrad NIklewiczMick van Hattem

Sesje warsztatowe prowadzone przez międzynarodowych ekspertów dostarczą uczestnikom praktycznych wskazówek niezbędnych do efektywnego aplikowania o granty oraz  budowania konsorcjum międzynarodowego.

Szansą dla polskiego biznesu i nauki są konkursy niedawno otwarte bądź planowane. Oto lista wybranych konkursów  w ramach dotacji brukselskich:

7 Program Ramowy – badania dla MŚP
Nabór wniosków 2012 otwarty 20 lipca 2011 r.
Termin składania wniosków: 6 grudnia 2011 r.


Całkowity budżet na nabór 2012: EUR 219,7 mln

Programy pozaramowe:

CIP: INNOWACJE EKOLOGICZNE –
Ogłoszenie spodziewane jest w kwietniu 2012 r. z terminem do 1 sierpnia 2012 r.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation

Intelligent Energy Europe
Ogłoszenie spodziewane jest na wiosnę 2012 r.
http://ec.europa.eu/intelligentenergy

Marco Polo
Nabór 2012 otwarty w terminie od października 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo

•LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna
•LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
•LIFE+ informacja i komunikacja
Przyjmowanie wniosków 2012 rozpocznie się prawdopodobnie wczesną wiosną 2012 r. http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Patronami konferencji są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Instytut Energii Odnawialnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Związek Powiatów Polskich.
Więcej informacji o konferencji na http://www.dotacjezbrukseli.pnocee.com

***

O PNO

PNO jest największą europejską firmą doradztwa dotacyjnego obecną na rynku europejskim od ponad 25 lat. W ramach sieci biur pracuje ok. 300 specjalistów. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, krajowych i regionalnych.

140 milionów € to roczna kwota pozyskanych dotacji i zachęt inwestycyjnych

PNO zarządza kompleksowym procesem pozyskiwania funduszy od analizy i wyszukania dotacji oraz innych form pomocy publicznej, budowy konsorcjum, optymalizacji finansowej, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jak również rozliczenia przyznanej dotacji. Posiada 78% skuteczności w pozyskiwaniu dotacji dla swoich klientów dlatego jest firmą o najwyższym zaufaniu w zakresie pomocy w przygotowaniu skutecznej aplikacji grantowej, jako partner współodpowiedzialny za sukces całego projektu.

DOŚWIADCZENIE PNO W POLSCE

Specjaliści PNO w Polsce posiadają ponad 12-letnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom w skutecznym pozyskiwaniu funduszy z unijnych i krajowych źródeł publicznych oraz wspieraniu inwestorów w wykorzystywaniu ulg podatkowych w SSE.
Początkowo specjaliści PNO działali w obszarze programów przedakcesyjnych, obecnie wspierają klientów przede wszystkim w zakresie funduszy strukturalnych, programów unijnych (w tym LIFE+, Marco Polo, 6. Program Ramowy, a od 2007 roku także 7. Program Ramowy i CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme), jak i innych programów europejskich (w tym narodowe projekty transportowe, kredyty węglowe, Partners for Water).

Miliard złotych to kwota jaką w latach 2007-2010 specjaliści PNO w Polsce pozyskali dla klientów w Polsce

PNO w Polsce świadczy usługi na rzecz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, administracji publicznej, uniwersytetów i instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych. Zapewnia kompleksowe wsparcie firm w zakresie uzyskiwania ulg podatkowych w SSE (w tym w procesie lokowania inwestorów w SSE i uzyskiwania zezwolenia na działalność w SSE), ulg tytułem inwestycji w nowoczesne technologie i prace badawczo – rozwojowe oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. Współpracuje także z instytucjami finansowymi (z bankami komercyjnymi oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym), aby zapewnić dodatkowe źródła finansowania projektów.

O 7 PROGRAMIE RAMOWYM (7PR)

7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Według założeń 7PR, do osiągnięcia tego celu niezbędne są edukacja, badania i innowacje. Ogólny budżet to 53 mld euro (4 główne programy: Pomysły, Współpraca, Ludzie, Możliwości), a na rok 2012 wynosi 219,7 mln euro. Po zakończeniu 7PR, Unia Europejskiej planuje kolejny Program - Horyzont 2020, przewidziany na razie na lata 2014-2020. Skupiał się on będzie głównie na zadaniach dotyczących wielkich wyzwań społecznych, podnoszeniu konkurencyjności europejskich firm i jednostek badawczych, a także m.in. na badaniach pionierskich czy tworzeniu infrastruktury badawczej. Program Horyzont 2020 przyjęty ma być w 2013 roku. Planuje się, że jego budżet wyniesie 80 mld euro, jest to 46% wzrost budżetu w stosunku do bieżącego okresu (2007-2013). Udział badań i innowacji w budżecie UE wzrośnie do 8,5% w 2020 r.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.