Mini Encyklopedia Biznesu (Zarządzanie, Marketing)

W. H. Beaver w 1966 roku opublikował wyniki swoich badań, przeprowadzonych na podstawie metody testowej, mającej na celu określanie możliwości rozpoznania zagrożenia upadłością.

W 1932 roku P. J. Fitz Patrick, jako pierwszy, porównał wielkości wskaźników finansowych dla przedsiębiorstw amerykańskich funkcjonujących i upadłych. Wielkości tych wskaźników zostały obliczone za okres trzech lat dla dziewiętnastu przedsiębiorstw w dobrej kondycji i dziewiętnastu przedsiębiorstw bankrutujących, czyli razem trzydziestu ośmiu jednostek.

Merwin przeanalizował w swojej pracy 938 przedsiębiorstw amerykańskich, z czego 538 przedsiębiorstw "bankrutów" i 401 "niebankrutów". Jako grupę przedsiębiorstw zwanych "bankrutami " zaklasyfikował przedsiębiorstwa wykreślone z rejestru handlowego w latach 1926-1936. C.L Merwin opublikował wyniki badań w 1942 roku.

Metodologia Beermanna będąca wieloczynnikową analizą dyskryminacyjną prognozowania upadłości przedsiębiorstw jest pionierską metodą w swojej klasie. Funkcja dyskryminacyjna szacowana jest odrębnie dla każdego roku poprzedzającego bankructwo przedsiębiorstwa. Rozwój metody Beermanna przypada na lata 1960-1970.

K. Beermann poddał analizie po 21 przedsiębiorstw wypłacalnych i niewypłacalnych - łącznie 42 przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Niemczech bazując na 10 wskaźnikach. Podał też do każdego z nich parametry krytyczne w 4 kolejnych latach analizy. Metodologia ta charakteryzuje się dokładniejszym, niż metoda Altmana, doborem wskaźników z przypisanymi im wagami w kolejnych latach w tym sensie jest dokładniejsza przez uwzględnienie zmienności parametrów statystycznych w czasie. Ich wartości otrzymane w wyniku oszacowania funkcji przedstawia tabela. 

System wczesnego ostrzegania jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. Systemy wczesnego ostrzegania pojawił się jako odpowiedź na liczne bankructwa przedsiębiorstw w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933), kiedy to menedżerowie nie dysponując odpowiednio wczesnymi informacjami o zagrożeniach, nie byli w stanie przewidzieć grożącego niebezpieczeństwa.

{mosimage}Leszek Balcerowicz - (ur. 19 stycznia 1947 w Lipnie) – polski ekonomista (doktor habilitowany nauk ekonomicznych) i polityk, kawaler Orderu Orła Białego, przedstawiciel szkoły ekonomicznej zwanej monetaryzmem, wicepremier i minister finansów w trzech rządach, były prezes NBP, poseł na Sejm III kadencji, były przewodniczący Unii Wolności. Znany przede wszystkim jako osoba, pod której przewodnictwem dokonała się ekonomiczna transformacja Polski z kraju o socjalistycznej gospodarce planowej do kraju o gospodarce rynkowej w stylu zachodnim.

Leasing pracowników - przedmiotem umowy leasingowej może być rzecz, nie osoba. Jednak w języku potocznym jest używane pojęcie „leasingu” pracowników. Oznacza ono wypożyczenie pracownika od agencji zatrudnienia, które oferują usługi w przedstawionym zakresie. O „wynajęciu” pracownika pracodawca powinien pomyśleć w sytuacji, gdy jeden z jego stałych pracowników przebywa na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim. Warto też zastanowić się nad taką forma pozyskiwania pracowników, jeśli istnieje potrzeba wykonania bardziej specjalistycznej pracy czy nietypowego zlecenia. Pracodawca nie musi wtedy przeprowadzać poszukiwania odpowiedniego kandydata na całym rynku pracy. Może zawrzeć umowę z agencją zatrudnienia, która skieruje do niego osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

Więcej informacji w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów. Zarząd nad przedsiębiorstwem ustanawiany jest z reguły przez jego właściciela. Może on jednak być również ustanowiony przez dzierżawcę przedsiębiorstwa, jego użytkownika lub leasingobiorcę (pod warunkiem, że umowa dzierżawy, użytkowania lub leasingu nie zakazuje im tego). Kontrakt menedżerski ma charakter bardzo indywidualny, w zależności od konkretnego przypadku. Pamiętać należy, że zarządca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, samodzielnie się opodatkowuje i odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.

Ambient marketing - to wszelkie formy marketingu niestandardowego. W zależności od współczesnych rozumień tego pojęcia, są to takie formy jak: marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting, a także takie formy marketingu internetowego jak buzz marketing, e-mail marketing , gry marketingowe, także reklama na środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro), na przystankach, oraz cały outdoor.

Kosmetyki to środki do oczyszczania, pielęgnowania i upiększania skóry, włosów, paznokci i oczu, także do maskowania defektów urody.

Ona24.eu - All rights reserved.